ذوق کردن پرنده از حضور در پخش زنده

یک پرنده زیبا با نام “ایبیس” قبل از شروع آیتم معرفی‌اش وارد صحنه می‌شود

In this article

Join the Conversation

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.