موزیک ویدیوی جدید “ایهام” با عنوان “بغض”

موزیک ویدیوی جدید “ایهام” با عنوان “بغض”، با هنرمندی «ویشکا آسایش، امیر آقایی و مانيا عليجانى»

بیتو جای خالیات انکار میخواهد فقط

زندگی لبخند معنادار میخواهد فقط

چشمها به اتفاق تازه عادت میکنند

سر اگر عاشق شود دیوار میخواهد فقط

بغض وقتی میرسد شاعر نباشی بهتر است

بغض وقتی گریه شد خودکار میخواهد فقط

چشمهای خیسم امشب آبروداری کنید

مرد جای گریهاش سیگار میخواهد فقط

سیگار میخواهد فقط

حق من بودی ولی حالا به ناحق نیستی

حرف حق هرجور باشد دار میخواهد فقط

نیستی حتی برای لحظهای یادم کنی

انتظار دیدنت تکرار میخواهد فقط

بغض وقتی میرسد شاعر نباشی بهتر است

بغض وقتی گریه شد خودکار میخواهد فقط

چشمهای خیسم امشب آبروداری کنید

مرد جای گریهاش سیگار میخواهد فقط

بغض وقتی میرسد شاعر نباشی بهتر است

بغض وقتی گریه شد خودکار میخواهد فقط

چشمهای خیسم امشب آبروداری کنید

مرد جای گریهاش سیگار میخواهد فقطدیدگاهتان را بنویسید