ویدئوی آتش‌گرفتن مغازه‌های تجریش، امروزدیدگاهتان را بنویسید