رفسنجان، قلیان‌ها گلدان شدند

مقابله با عرضه قلیان، معمولا در تابستانها به صورت جدیتری دنبال میشود. در آخرین خبر، شهر رفسنجان در استان کرمان به عنوان اولین شهر بدون عرضه قلیان معرفی شده است.

چندوقتی است گروهی کمپینهایی پراکنده به نام قلیانها را گلدان کنیم راهاندازی کردهاند که یکی از حامیان آن، مرحوم داوود رشیدی بود.

عرضه قلیان در محلهای عمومی البته موافقان و مخالفان دارد. هیچکدام آنها ضررهای این وسیله دخالی را انکار نمیکنند، اما عدهای معتقدند اقتصاد پشت این وسیله، اگر آسیب ببیند شمار زیادی به بیکاران میافزاید چنانکه صحبت از اعداد بسیار بزرگ در زمینه صنعت قلیان اعم از تولید تنباکو، تا فروشگاهها به میان آمده است.پاسخ دهید