سریال اکیا قسمت سوم | خلاصه و پاورقی

در قسمت دوم اکیا تا آنجا دیده بودیم که اوزان و اکیا در کافه منتظر بودند، اما آمر از راه رسید و به خاطر همین، اکیا قرار را لغو کرد و کمال  پشت در ماند.

   

آمر دستمالی را که برداشته بود دور گردن اکیا میاندازد اما او با اون کجخلقی میکند. کمال در حال تماشای ماجراست.

اکیا میرود و آمر هم.

کمال قهر کرده و روی قایق کار میکند. اکیا مشغول تلاش برای بازسازی رابطه است. مادر اوکیا میرسد و کمال را میبیند. اکیا او را به عنوان دوست خود معرفی میکند. میگوید آمدهام اینجا دیدن کمال. مادرش ویدا میگوید درست نیست با وجود اینکه آخرش را میدانی به مردم امید بدهی. بعدا ناراحت میشوند و کار احمقانهای میکنند.

اکیا از مادرش میخواهد که از کمال عذرخواهی کند. کمال میگوید قرار است بروم معدن کار کنم. اکیا میگوید من هم میآیم آن شهر. کمال نبود زندگی مجلل را به یاد او میآورد، اما اکیا برای هر کدام، پاسخی در چنته دارد که نشان از عدم نیازش به زرق و برق و زندگی اشرافی است.

باران میزند.

عامر و اوزان در حال گفتگو و تمرین تیراندازی هستند. عامر خشمگین و کینهجو، میگوید همهتان دارید دست به سرم میکنید. اوزجان میگوید اشتباه میکنی. دختری سر میرسد و به زبان انگلیسی از او میخواهد به خانه بیاید. دو دختر خوشگذران هستند. یکی از آنها با اوزان میرود. آمر به دیگری میگوید تنهایم بگذار. نمیخواهم مشکلی پیش بیاید.

اکیا به اوزان زنگ میزند اما عامر گوشی را بر میدارد. اکیا فکر میکند حال اوزان بد شده است. عامر گوشی را به او میدهد. اوزان میگوید من یکی را کشتم اکیا. من قاتل شدم. دختر روی زمین افتاده است. عامر میگوید نگران نباش همهچیز تحت کنترل است. اوزان را نجاتش میدهم نگران نباش ولی باید بیای اینجا. اکیا به سراغ آنها میرود.

همزمان، کمال در جمع خانوادهاش اعلام میکند که به زودی باید بریم خواستگاری. همه ذوق میکنند. اکیا که به این خانه میرود، عمو قادر آنجاست و میگوید این مساله را به شکل خانوادگی حل میکنیم اصلا نگران نباش. اوزان گریه میکند و حالش خراب است.

از طرفی کمال سرخوش، نان و خوراک و گل میخرد تا در قایق بچیند و منتظر اکیا باشد، او در یک وضعیت بغرنج به سر میبرد. به قایق میآید. غرق در عذاب است و کمال از او خواستگاری میکند. اکیا زیر گریه میزند. میگوید نمیتوانم با تو بیام. نمیتونم با تو زندگی کنم. حق با تو بود. زندگیمون با هم فرق میکنه. نمیتونم وارد دنیای تو بشم. فراموشم کن کمال.

مادر اکیا، به سراغ پدر کمال رفته است. پدرش میگوید تانر مزاحم کسی نمیشود. کمال میبیند و میدود. کمال میاید و میگوید میتوانستید مستقیم با خودم حرف بزنید . ویدا میگوید دخترم نامزد آمر کوچوغلو است. کمال میگوید فهمیدیم. دیگر کسی مزاحم دخترتان نمیشود. پدر کمال، از حال میرود. او را به بیمارستان میبرند و مورد معاینههای فوری قرار میگیرد.

تصویر بعدی کمال است در معدن در حال کار، با اسماعیل. اسماعیل برایش ترشی آورده است. رئیسش می گوید ما قبل از تو چه مهندسانی که ندیدیم ولی کارگران هیچکدام را دوست نداشتند. یک بار به خاطر مهندس چنگیز همه میخواستند استعفا بدهند تا اخراجش کردیم و اوضاع خوب شد. رئیسش میپرسد تو کسی را نداری برایت ترشی بیاورد؟ کسی را دوست نداری؟ کمال حرف را عوض میکند. درباره کار و نشت گاز در معدن صحبت میکند که صدای فریاد میآید. فریاد میزند: همه ماسکهایتان را بزنید. گاز و دودی در معدن پیچیده است. بخشهایی فرو میریزد.

همگی در اعماق زمین گیر کردهاند. تصویر روی اکیا میرود. تصاویری از فاجعه که از تلویزیون پخش میشود. همزمان پدر کمال هم در حال تماشای تلویزیون در سلمانیاش است. همه از خبر مطلع میشوند. پدر کمال، باز از هوش میرود. در نهایت کمال، دود گرفته از معدن زنده بیرون میآید. تلویزیون خبر را اعلام میکند.

مجری به او میگوید هیچ تلفات انسانی نداشتیم. آیا میشود این را معجزه دانست؟ کمال میگوید زیر زمین نیازی به معجزه نیست. درست مثل روی زمین. تدبیر و پیشگیری لازم است. کمال به خانه تلفن میزند. مادرش میگوید دیدی آن گردنبند چطور محافظتت کرد؟ دیدی چطور روی سرتون خراب شد؟ برگرد خانه. لیلا میخواهد با او صحبت کند اما مادرش فقط سلام لیلا را میرساند.

زینب به اکیا زنگ میزند. خواهر کمال است. میگوید نگران نباش الان با داداشم حرف زدم حالش خوب است. اکیا میگوید در تلویزیون ندیده است. اکیا چشم میدوزد به تکرار اخبار در تلویزیون و اشک میریزد. به جای زینب، به اشتباه برای عامر پشت تلفن میگوید. عامر میگوید جایی باید بروم. همه با همسرانشان میروند تو هم میآیی؟ اکیا میخواهد رد کند که آمر میگوید آماده شده اکیا میآیم دنبالت میرویم.

پایان قسمت سوم سریال اکیادیدگاهتان را بنویسید