Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “سیما حق شناس”

عقیم‌سازی کارتن‌خواب‌ها! پیشنهاد سیما حق‌شناس

10

سیما حق‌شناس، که خبرگزاری‌ها به عنوان همسر بزرگمهر حسین‌پور معرفی‌اش کرده‌اند در واکنش به قبرخوابی که از دیروز در صدر اخبار اجتماعی ایران است و از {{اصغر فرهادی}} تا رئیس‌جمهور…