دار زدن مترسک ترامپ در تظاهرات امروز (۲۲ بهمن ۹۵)

تصویری از تظاهرکننده‌های راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال که مترسکی از دونالد ترامپ در تصویر دیده می‌شود.

673 0
673 0

تصویری از تظاهرکننده‌های راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال که مترسکی از دونالد ترامپ در تصویر دیده می‌شود.

In this article

Join the Conversation