عکس جدید کتایون ریاحی در مراسمی در بنیاد حریری

بازدید مدیر عامل بنیاد نیکوکاری کمک از بنیاد حریری که با نیت خیرخواهانه محمد رضا حریری برای ارتقا دانش عملی وعلمی جوانان کشور شکل گرفت.

731 0
731 0

بازدید مدیر عامل بنیاد نیکوکاری کمک از بنیاد حریری که با نیت خیرخواهانه محمد رضا حریری برای ارتقا دانش عملی وعلمی جوانان کشور شکل گرفت.

In this article

Join the Conversation