معشوقه شهریار چه شکلی بود؟

 پری، دختری بود که شهریارِ شاعر، عمری به پای او نشست و سوخت. او در هفته گذشته چشم از جهان فرو بست.

1796 0
1796 0

 پری، دختری بود که شهریارِ شاعر، عمری به پای او نشست و سوخت. او در هفته گذشته چشم از جهان فرو بست.

In this article

Join the Conversation