گزارشی از نمایشگاه «آموزش، مسیر فردایی روشن‌تر»

ایران حدود چھار دھه میزبان ھمسایگان افغانستانی بوده است، آن‌هایی که از جنگ به ما پناه آورده‌اند و همشهری‌های ناخوانده ما شده‌اند. 

در بدو ورود پناھندگان افغانستانی به ایران، در اوایل دھه شصت، نیازھای اولیه پناھندگان در صدر لیست نیازھا قرار داشت ولی با گذشتزمان و نوع نیازھاھمانند نیازھای جامعۀ میزبانتغییر کرد. یکی از این موارد، دسترسی به آموزش است. 

در سال ھای اخیر سازمان ھای مردم نھاد بین المللی نیز به جمع آژانس ھای سازمان ملل فعال در حوزۀ پناھندگان و مھاجرین در ایرانپیوستهاند و در زمینه آموزش به کودکان فعالیت کرده‌اند. سازمان امور پناھندگی نروژی (NRC) است که پروژه ھایی را در زمینۀ آموزشکودکان برگزار می کند.

یکی از این پروژه ھا که با ھمکاری Creart ،یک سازمان مردم نھاد اسپانیائی فعال در حوزه آموزش ھنر و خلاقیت ، برگزار شد کارگاه ھایآموزش صلح از طریق ھنربوده است که در مهمانشهر رفسنجان صورت گرفته بود.

در این کارگاه ھا که توسط آقای چنه گومز، آموزشگر و موسس Creart، برگزار شدند تعدادی از افراد محلی به عنوان مربی آموزش دیدند تامھارت ھای زندگی را از طریق بازی و فعالیت ھای ھنری به کودکان آموزش دھند.

این کارگاه ھا توسط  افسانه مغیری، مستند شده اند. در حال حاضر نمایشگاھی از کارھای تولید شده توسط کودکان و مربیان افغانستانیساکن مھمانشھر رفسنجان و نیز عکس ھای مستند تھیه شده در طول دوره در نگارخانه‌ھای نامی و بھار واقع در خانۀ ھنرمندان ایرانبرپاست.

آموزش مسیر فردایی روشن‌تر

شور زندگی در رنگ ھای آثار ھنری خلاقانۀ کودکان و مربیان که به طرز چشم‌نوازی نگارخانه ھای نامی و بھار را زینت بخشیده اند و آرامش وامید ثبت شده در عکس ھای مستند ھمگی مخاطب را به بازبینی تصورات کلیشه ای و نخ نما از پناھندگان و مھاجرین فرا می خوانند و بابازنمایی اشتراکات انسانی ما را دعوت به ھر چه نزدیک تر می کننددعوتی که به نظر می رسد مرھم درد مشترک جامعۀ جھانی در حالحاضر باشد.

منبع: سایت تهران مدیا

3gallery 2gallery

در این مطلب:

Join the Conversation

-- --
گزارشی از نمایشگاه «آموزش، مسیر فردایی روشن‌تر»
خانه تاریخی« سپهبد امیر احمدی» به مزایده گذاشته شد
تاکسی اسنپ
چرا با اسنپ مخالفت می‌شود؟
مهناز افشار و نسرین ستوده
عکسهای مشترک مهناز افشار و نسرین ستوده در جمع نیکوکاران حامی
واکنش تلگرامی مهناز افشار به یادداشت پندار درباره او
مهناز افشار بازیگر- فعال اجتماعی ایرانی است
مهناز افشار کیست؟ + عکسها و زندگینامه

تازه‌ها

خبرهای مهم

خبرهای داغ