شلوارهای جین پاره سر و کله‌شان از کجا پیدا شد؟

این روزها شلوارهای جینی را بر پای دوستان، آشنایان و رهگذران خیابان می‌بینید که پاره پاره و نخ‌نما هستند. فکر نکنید که این شلوارها کهنه و مصرف شده‌اند. خیر این شلوارها مُد شده‌اند. شلوارهای جین پاره که در انگلیسی به آن‌ها «ripped jeans» می‌گویند شلوارهایی...

1908 1
1908 1

این روزها شلوارهای جینی را بر پای دوستان، آشنایان و رهگذران خیابان میبینید که پاره پاره و نخنما هستند. فکر نکنید که این شلوارها کهنه و مصرف شدهاند. خیر این شلوارها مُد شدهاند.

شلوارهای جین پاره که در انگلیسی به آنها «ripped jeans» میگویند شلوارهایی هستند با ظاهری فرسوده که در نقاطی ( اکثرا در قسمت زانو) پاره و یا نخنما شدهاند.

این شلوارها در دهه ۸۰ میلادی به عنوان جزئی از مُد و پوشش مردان و زنانی که خودشان را جز دسته «هِوی متال» و «هارد راک» میدانستند بود.

در سالهای مابین ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ هم در میان طرفداران موسیقی «گرانج» یکی از زیرشاخههای موسیقی آلترناتیو راک مرسوم شد.

در آن زمان این شلوارها به صورت کارخانهای تولید و به بازار عرضه نمیشد بلکه کسانی که آنها را داشتند آنقدر شلوارهایشان را استفاده میکردند تا میپوسید و نخنما میشد این موضوع هم بیشتر به دلیل عدم توان مالی آنها در تهیه شلوارهای نو بود که باعث میشد تا افراد آنقدر شلواری را بپوشند تا از کار بیافتد.

این مدل شلوار اما از سال ۲۰۱۰ در کارخانهها تولید و در مغازهها به عرضه گذاشته شد و از آن زمان دوباره به صنعت مُد برگشتند.

شلوار جین در ابتدا بر اساس مُد تولید نشد،بلکه این شلوار، نوع راحتی از پوشش بود که به افراد اجازه کار کردن راحتتر را میداد و ارازن قیمت تر بود.

In this article

Join the Conversation

1 comment

  1. شلوار های جین  | مجله تفریحی کلیک جوان| سایت تفریحی و سرگرمی

    […] شلوارهای جین پاره سر و کله‌شان از کجا پیدا شد؟ – پندار […]